Algemene voorwaarden Robisat

Gedeponeerd onder nr. 06084052 bij de K.v.K. te Enschede

A. TOEPASSELIJKHEID

 1. Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op de totstandkoming en uitvoering vanAlle verbintenissen tussen Robisat gevestigd te Enschede, verder te noemen “ de verkoper”en zijn afnemers of opdrachtgevers Verder te noemen “ de koper,welke ontstaan ingevolge, hetzij overeenkomst, hetzij de Wet.
 2. Afwijkingen van, aanvullingen op en bedingen, strijdig met deze voorwaarden zijn voor deVerkoper slechts bindend, indien en voor zover deze door de verkoper schriftelijk en uitdrukkelijkzijn aanvaard.
 3. In geval van gebleken strijdigheid van enige bepaling van deze voorwaarden met een wettelijkvoorschrift zal de bepaling zodanig worden gelezen dat de strijdigheid wordt opgehevenDan wel, indien zulks niet mogelijk blijkt buiten toepassing blijven onder handhaving vanDe overige bepalingen.
 4. Indien ook de koper gebruik pleegt te maken van algemene voorwaarden, dan zullen Steeds de onderhavige algemene voorwaarden van de verkoper toepasselijk zijn met uit Sluiting van alle door de verkoper gehanteerde bepalingen ongeacht of een daarin geregeld Onderwerp al dan niet tevens in de voorwaarden van de verkoper is geregeld.

B. Aanbod en aanvaarding

 1. Alle aanbiedingen door de namens de verkoper gedaan, ook indien door een vertegenwoordigeren ongeacht of deze bevoegd was, tot levering van zaken of et verrichten vanDiensten, op welke wijze ook gedaan, zijn vrijblijvend en kunnen te allen tijde worden her Roepen.
 2. Overeenkomsten komen tot stand door mondelinge of schriftelijke bevestiging door deVerkoper.
 3. In het geval de verkoper de overeenkomst niet schriftelijk heeft bevestigd vormt het enkeleFeit van de aflevering c.q. het verrichten van de dienst en ontvangst c.q. aanvaarding voldoendebewijs van het bestaan en de datum van de overeenkomst.
 4. 4. In afwijking van het sub 2 bepaalde, komen overeenkomsten met betrekking tot meerdereafleveringen c.q. tot het meermalen verrichten van diensten slechts tot stand, indien zij doorde verkoper schriftelijk zijn bevestigd.
 5. De verkoper heeft het recht een aanbod jegens een koper, die dat heeft aanvaard, mits binnentwee werkdagen na de aanvaarding, te herroepen, indien hij om hem moverende redenen deovereenkomst niet wenst aan te gaan.
 6. Indien de koper een order plaatst met beding van enige prijs of voorwaarde die, al is het op enige ondergeschikt punt, afwijkt van het aanbod of het nader tussen partijen overeengekomen, zal de beoogde overeenkomst niet tot stand komen.

C. Prijsverhogingen

 1. De verkoper heeft het recht alle hem terzake van zijn onderneming door enige overheidopgelegde of veroorzaakte lasten en belastingen dan wel verhogingen daarvan met tenminste10% (tien ten honderd), afgekondigd na het tot stand komen van een overeenkomst, aan dekoper door te berekenen.
 2. Prijsverhogingen als sub 1 bedoeld geven de koper het recht de overeenkomst te ontbinden ,mits zulks geschiedt uiterlijk op de tweede werkdag na mededeling van de verkoper daaromtrent, hetzij schriftelijk, hetzij mondeling, het laatste onder gelijktijdige verzending vaneen schriftelijke bevestiging.

D. Aflevering

 1. De aflevering van zaken door de verkoper aan de koper vindt plaats op het tijdstip, waarop degekochte bij de koper worden bezorgd dan wel op een tijdstip, waarop deze volgensovereenkomst aan hem ter beschikking worden gesteld, in het laatste geval ongeacht wie hetvervoermiddel, waarin wordt verladen, ter beschikking stelt of de kosten van het vervoerdraagt.
 2. De koper verleent de verkoper het rechte te allen tijde een deelbare order in twee of meergedeelten af te leveren en die gedeelten terstond in rekening te brengen.
 3. Verkochte zaken zijn vanaf het tijdstip van de aflevering voor risico van de koper, tenzijuitdrukkelijk en schriftelijk anders is overeengekomen.
 4. Indien partijen tevoren en uitdrukkelijk, in afwijking van het sub 1. gestelde, zijnovereengekomen dat aflevering zal plaatsvinden op het bedrijf van de koper, dat zallaatstgenoemde zorgdragen en verkoper garanderen, dat de plaatsen, waar de verkoper de afte leveren zaken dient te lossen, onbelemmerd en zonder risico’s bereikbaar zijn.
 5. Overeengekomen aflevertermijnen zullen nimmer als fatale termijn kunnen wordenaangemerkt.
 6. De koper is verplicht de gekochte zaken af te nemen op het moment, waarop deze aan hemter beschikking worden gesteld dan wel op het moment, waarop deze volgens overeenkomsthem worden bezorgd.
 7. Indien de koper de afname weigert of nalatig is met verstrekken van informatie of instructie,noodzakelijk voor de levering, zullen de zaken worden opgeslagen voor risico van de koper,die alle aanvullende kosten, waaronder in ieder geval de opslagkosten, verschuldigd zal zijn.
 8. Afgeleverde zaken worden in beginsel nimmer door de verkoper teruggenomen; ingeval om welke reden ook, de verkoper uitdrukkelijk aan de koper toestaat enige zaak te retourneren,zal deze steeds voor risico van de koper worden vervoerd en komen laad-, transport-, opslagen verdere daaruit voortvloeiende kosten voor rekening van de koper.

E. Reclame

 1. De koper dient de door hem gekochte zaak bij aflevering onverwijld te controleren dan wel tedoen controleren voor wat betreft hoeveelheid, soort, deugdelijkheid en anderehoedanigheden en eventuele verschillen onverwijld aan de verkoper te melden ondergelijktijdige verzending van een schriftelijke bevestiging.
 2. In ieder geval zal beoordeling of de zaak beantwoordt aan hetgeen daaromtrent isovereengekomen plaatsvinden naar de toestand, waarin hij verkeert op het tijdstip van deaflevering.
 3. Zaken, waaromtrent door de koper is gereclameerd zullen door deze ongebruikt op eendaartoe geschikte plaats ter beschikking van de verkoper worden gehouden, aan wiebovendien prompt toegang zal worden verleend tot de plaats(en), waar de zaken zijnopgeslagen.
 4. Indien de koper niet binnen de sub G.3 gestelde termijn heeft gereclameerd, de reclame niet schriftelijk heeft bevestigd dan wel het sub 3 gestelde niet nagekomen zal de koper geachtworden het afgeleverde als in alle opzichten deugdelijk te hebben aanvaard.

F. Eigendomsvoorbehoud

 1. De eigendom van de door de verkoper aan de koper verkochte en geleverde zaken zal eerstop de koper overgaan, indien en zodra de koper al zijn verplichtingen jegens de verkoper uithoofde van, hetzij alle tegenprestaties met betrekking tot de door de verkoper afgeleverde ofaf te leveren zaken of te verrichten of verrichte diensten , hetzij enige vordering wegenstekortschieten in de nakoming van enige zodanige overeenkomst, ten volle heeft voldaan.
 2. Onder de verplichtingen als sub 1 bedoeld worden tevens verstaan alle schadevergoedingen,waaronder renten, boeten en kosten, welke de koper aan de verkoper verschuldigd is of wordtter zake van het niet dan wel niet behoorlijk of niet tijdig nakomen van de verplichtingen.
 3. De koper verplicht zich de onder eigendomsvoorbehoud geleverde zaken te verzekeren enverzekerd te houden tegen brand-, ontploffings- en waterschade, alsmede tegen diefstal, alzijn aanspraken op verzekeraars aan de verkoper te verpanden en de polis van dezeverzekering aan de verkoper ter inzage te geven.
 4. De koper mag door de verkoper afgeleverde zaken, die onder het eigendomsvoorbehoud af televeren.
 5. Het is de koper verboden de door de verkoper afgeleverde zaken, die onder heteigendomsvoorbehoud vallen, te verpanden of daarop enig ander recht te vestigen.
 6. Indien de koper zijn verplichtingen als sub 3 en/of 4 bedoeld niet nakomt of er gegronde vreesbestaat dat hij zulks niet zal doen, is de verkoper gerechtigd afgeleverde zaken bij de koper ofderden, die de zaak voor de koper houden, weg te halen of te doen halen, waartoe de koperverplicht is alle medewerking te verschaffen, bij gebreke waarvan door hem ten gunste van deverkoper een boete zal worden verbeurd ter grootte van 10% (tien ten honderd) van het doorhem verschuldigde per dag.
 7. Indien derden enig recht op onder eigendomsvoorbehoud afgeleverde zaken willen vestigen ofdoen gelden, is de koper verplicht zo snel als redelijkerwijze mag worden verwacht op dehoogte te stellen.
 8. De koper verplicht zich op eerste verzoek van de verkoper:

 • a. De vorderingen, die de koper verkrijgt jegens zijn afnemers bij het doorverkopen van ondereigendomsvoorbehoud door de verkoper afgeleverde zaken, aan de verkoper teverpanden, bij gebreke waarvan hij de verkoper onherroepelijk machtigt zulks in zijn naamte doen.
 • b. De zaak, waarvan de afgeleverde zaak bestanddeel is geworden of waarmede deafgeleverde zaak is samengesmolten dan wel een nieuwe zaak heeft gevormd, aan deverkoper te verpanden, bij gebreke waarvan hij de verkoper onherroepelijk machtigt zulksin zijn naam te doen;
 • c. De onder eigendomsvoorbehoud afgeleverde zaken te merken als herkenbaar eigendomvan de verkoper;
 • d. Op andere wijzen medewerking te verlenen aan alle redelijke maatregelen, die de verkoper wil treffen ter bescherming van zijn eigendomsrecht en welke de koper niet onredelijk hinderen in de normale uitoefening van zijn bedrijf.

G. Aansprakelijkheid

 1. De verkoper zal, tenzij in geval van opzet of grove schuld zijnerzijds dan wel zijdensleidinggevende ondergeschikten, nimmer aansprakelijk zijn voor een gebrek van eenafgeleverde zaak, dat het gevolg is van enig gebrek in een hem door een derde aan hemafgeleverd gereed product of halffabrikaat.
 2. In geval van aansprakelijkheid van de verkoper ter zake van enig gebrek, ontstaan tijdensenige handeling, welke verkoper heeft verricht of die aan hem kan worden toegerekend,zonder dat zich de omstandigheid als sub 1 genoemd voordoet, zal die aansprakelijkheid zijnbeperkt tot het bedrag van de door de verzekering gedane uitkering, indien en voor zover dieaansprakelijkheid door zijn verzekering wordt gedekt; indien de verzekering niet tot uitkeringovergaat of de schade niet door de verzekering wordt gedekt, is de aansprakelijkheid beperkttot de netto-faktuurwaarde van de betreffende levering of verrichte dienst, doch in ieder gevaltot een bedrag van fl. 25.000,00 (vijfentwintigduizend gulden) (gelijk aan €11344,51).
 3. Op gebreken in de door de verkoper geleverde zaken of verrichte diensten dient de koperbinnen twee werkdagen, nadat hij het gebrek heeft geconstateerd of redelijkerwijze heeftkunnen constateren, doch uiterlijk binnen zes weken na aflevering jegens de verkoper eenberoep te doen.
 4. Iedere rechtsvordering tot schadevergoeding uit hoofde van aansprakelijkheid van deverkoper terzake van gebreken in afgeleverde zaken of verrichte diensten zal verjaren doorverloop van een jaar na het tijdstip van aflevering.
 5. De aansprakelijkheid van de verkoper voor schade, die het gevolg is van het handelen, defouten of nalatigheden van personen die niet in dienst zijn, doch van wier diensten hij gebruikmaakt, zal zijn beperkt overeenkomstig het sub 2 gestelde .
 6. Indien een persoon als sub 5 bedoeld wordt aangesproken terzake van schade, door hemtoegebracht bij de uitvoering van een taak ten dienste van de verkoper, zal hij recht hebbenzich te beroepen op iedere door de verkoper jegens diens wederpartij bedongenaansprakelijkheid beperking of – uitsluiting.
 7. De verkoper zal nimmer aansprakelijk kunnen worden gesteld voor door de koper geleden vervolgschade.

H. Ontbinding

 1. De bevoegdheid van de koper tot buitengerechtelijke ontbinding wegens tekortkoming van derverkoper wordt uitgesloten.
 2. Een overeenkomst zal geacht worden van rechtswege te zijn ontvonden, indien en zodra de koper zonder goede gronden geweigerd heeft de verkochte zaken in ontvangst te nemen,onverminderd het recht van de verkoper op waarde- en schadevergoeding.

I. Schadevergoeding

 1. Onverminderd het recht tot schadevergoeding uit hoofde van tekortkoming in de nakomingdaarvan zal de koper zijn gehouden aan de verkoper alle aanvullende schade te vergoeden,die deze heeft geleden terzake van tekortkoming door de koper.
 2. Tot de schade als sub 1 behoort in ieder geval: -een rente over het niet betaalde gedeelte van vorderingen vanaf de dag van ingang van het kopersverzuim tot aan die der algehelevoldoening tot een beloop van het geldende promessedisconto van de Nederlandsche BankN.V., vermeerderd met de geldende door de banken in rekening gebrachte toeslagrente,alsmede met 3% (drie ten honderd)., zulks op jaarbasis,- alle kosten van invordering,waaronder begrepen de kosten van retour wissels, kwitanties, protesten, alsmede van naar hetredelijk oordeel van de verkoper noodzakelijk buitengerechtelijk en gerechtelijk incasso,waartoe behoren de kosten van juridische bijstand.

J. Overgang van rechten

 1. Indien de verkoper jegens de koper enige garantie of ander recht met betrekking tot de verkochte zaak heeft of geacht wordt te hebben verleend, zal dat recht niet overgaan opdegene, die die zaak, hetzij bewerkt, hetzij onbewerkt, onder bijzondere tittel van de koper verkrijgt.

K. Toerekening tekortkomingen

 1. Tot de tekortkomingen, waardoor de verkoper zijn verplichtingen niet kan nakomen, dochdie hem niet kunnen worden toegerekend en die niet kunnen leiden tot schadevergoedingaan de koper, anders dan uit hoofde van ongerechtvaardigde verrijking, behoren:
  a. Enige tekortkoming als onvermijdelijk gevolg van natuurrampen, oorlog,oorlogsdreiging of –omstandigheden, oproer en ernstige ongeregeldheden.
  b.
  Een tekortkoming als gevolg van: -stagnatie van de aanvoer van half fabrikaten of vangereed product dan wel de afvoer van gereed product door onvoorzieneweersomstandigheden; -ziekte van personen van zodanige omvang dat behoorlijkeen/of tijdige nakoming in redelijkheid onmogelijk is; -staking, werkonderbreking,werkverhindering of vergelijkbare acties in of jegens de onderneming van verkoper,diens leveranciers of van derden, van wiens diensten hij gebruik maakt; - schade aanbedrijfsmiddelen door brand, storm of van buiten komende onvoorziene oorzaken; -enige maatregel zijdens een nationale of internationale overheid.
 2. Indien de verkoper na het tot stand komen van een overeenkomst op goede grond en meent dat de kredietwaardigheid van de koper onvoldoende is dan wel diens betalingen niet of niet binnen de geldende betalingstermijn geschieden, heeft hij het recht, ongeacht de overeengekomen betalingsvoorwaarden, van de koper onmiddellijke betaling van dan wel zekerheids stelling voor het verschuldigde te verlangen onder opschorting van zijn afleveringsplicht.

L. Betaling

 1. Door verkoper aan koper geleverde zaken zullen door deze worden betaald binnen eentermijn van 30 dagen, welke aanvangt op de dag, waarop de betreffende factuur door deverkoper aan hem is verzonden, tenzij op de factuur uitdrukkelijk anders is vermeld.
 2. Ingeval van liquidatie, faillissement van of aanvraag van surcéance van betaling door dekoper zullen diens verplichtingen onmiddellijk opeisbaar zijn.
 3. Na verloop van de sub 1 genoemde termijn zal de koper zonder ingebrekestelling inverzuim zijn en vanaf dat tijdstip rente verschuldigd worden conform het sub 1 bepaalde.
 4. Enige betaling door de koper, ongeacht de grootte van het bedrag of aanwijzingen zijdensde koper, zal steeds geacht worden te zijn geschiedt, in de eerste plaats in mindering op teeniger tijd verschuldigd geworden rente en invorderingskosten en vervolgens op de oudsteopeisbare vordering van der verkoper, tenzij deze uitdrukkelijk en schriftelijk andersverklaart.
 5. Aan een vertegenwoordiger van de verkoper kunnen nimmer bevrijdende betalingenterzake van het door de verkoper geleverde worden gedaan.6. Alle kosten, provisies, belastingen en andere uitgaven, hoe genaamd, die verschuldigd zijnterzake van de betaling van zaken, op welke wijze die ook geschiedt, of van het daartoestrekkende transfer van gelden komen voor rekening van de koper